Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego ITClub.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Serwis oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem itclub.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem Serwisu jest IT Club Joanna Sulowska, ul. Geodezyjna 80c/1, 03-290 Warszawa, NIP 521-148-15-13, REGON 140055751.
 5. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu według wskazanych w tych wypadkach reguł.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo obowiązujące w Polsce.
 7. Działanie Serwisu podlega prawu obowiązującemu w Polsce.
 8. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Administratora Serwisu.
 9. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem http://www.itclub.pl/regulamin-serwisu,1
 10. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji przez Użytkownika dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
 3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej.
 4. Serwis może wyświetlać reklamy lub zamieszczać inne treści o charakterze reklam lub marketingowe.

3. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego i pokrewnych lub związanych, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów.
 2. Prawa autorskie przysługują Serwisowi lub twórcom z zastrzeżeniem zgód określonych w formularzu zgłoszeń na stronie http://www.itclub.pl/wydarzenia/rezerwacja
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.
 4. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów lub innych treści serwisu lub cytowanie z przekazaniem informacji o serwisie i autorze.
 5. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform itclub.pl oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 6. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora. Administrator ma prawo moderować treści zamieszczane przez użytkowników lub publikować treści po ich uprzednim zweryfikowaniu i akceptacji.
 8. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku z póź. Zmianami.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie lub usłudze zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
 3. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w serwisie.
 4. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego w Polsce.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.
 9. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu wszystkim lub wybranym Użytkownikom
 10. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
 11. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych właściwym organom Państwa z zastrzeżeniem prawa związanego z ochroną danych osobowych.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych powyżej bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

5. Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi..
 3. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 31 stycznia 2019 r.
 3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.